projektH2O

info@projekt-h2o.eu

Általános szerződési feltételek

1. Amennyiben ettől eltérő kifejezett és írásos megállapodás nem jött létre, úgy ajánlattételre, megrendelés visszaigazolására, szállításra, munkavégzésre és teljesítésre kizárólag jelen általános szerződési feltételek alapján kerül sor. A megrendelő beszerzési feltételei csak akkor kötelező érvényűek, ha azok nem állnak szemben jelen feltételekkel, vagy ha azok kifejezett elismerésére és írásos megerősítésére általunk sor került.

2. Minden ajánlat kötelezettség nélküli és nem kötelező érvényű. Az elfogadó nyilatkozatok és szóbeli megrendelések jogerőre emelkedése előtt szükség van azok írásos vagy e-mail-ben vagy faxon megküldött megerősítésünkre. A képviselőinkkel kötött megállapodások kizárólag akkor érvényesek, ha azokat írásban is megerősítettük. Áraink literenként, kilogrammonként, darabonként vagy egyéb egységenként értendőek. Amennyiben ettől eltérő megállapodás nem születik, áraink magukba foglalják a csomagolást is a feladás helyétől történő elvitelre, fuvardíj, biztosítás stb. nélkül. Azok a megbízások, melyek esetében nem állapodtunk meg fix árakban, a szállítás napján érvényes árakon kerülnek elszámolásra. A mennyiségi és súlyadatok megközelítő adatok, és nem bírnak kötelező érvénnyel. A csomagolásokat nem vesszük vissza. Amennyiben szolgáltatások kerülnek megrendelésre, úgy kiszállási díj kerül számlázásra. Ennek alapja, az indulási és érkezési pont közötti, közúthálózati kilométer-távolság.  Amennyiben eltérő megállapodás nem jött létre, úgy az érvényes indulási pont 2071 Páty. Amennyiben a kiszállás személyautóval nem megvalósítható, úgy az oda- és visszautazás teljes költsége a megrendelőt terheli. Esetleges éjszakázási költségek külön kerülnek számlázásra. Az utazási eszköz és az éjszakázás választása legjobb megítélésünk szerint kerül történik, a legolcsóbb lehetőség kötelezettsége nélkül. A szolgáltatás időtartamára óradíj kerül számlázásra. Nem átalánydíjas árakkal kötött  szerződések esetében, a kiszállási- és óradíjak a szállítás/teljesítés napján érvényes árakon kerülnek számlázásra.

3. Azt követően, hogy az áru elhagyta a feladási helyet, minden esetben, még előre fizetett szállítás esetén is, a szállítással kapcsolatos kockázatokat a vevő vállalja. Az elszámolás tekintetében a szállításért felelős osztály által meghatározott mennyiségek, súlyok, darabszámok stb. az irányadóak. Minden olyan esetben, amikor különleges előírásokat nem adtak meg, a szállítás legjobb megítélésünk szerint kerül végrehajtásra, a legolcsóbb lehetőség kötelezettsége nélkül. Semmilyen kártérítési kötelezettségünk nincs csomagok, a szállítás során történő elvesztésére, felcserélésére vagy károsodására vonatkozóan.

4. Megrendelő követelései kár/hiba esetén
4.1 Amennyiben nem fogyasztási cikkek adásvételéről van szó, úgy a  szállításból adódó kárigények egy év után évülnek el. Kémiai termékek felhasználása esetén, a megadott szavatossági idő lejárta után fellépő hibákért és az azokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
4.2 Amennyiben az adásvétel mindkét fél számára kereskedelmi ügylet és a szabályszerű ügyvitel szempontjából kivitelezhető, úgy a megrendelőnek a kézhezvételt követően haladéktalanul meg kell vizsgálnia az árut. Ha ennek során bármilyen hiba mutatkozik, úgy azt haladéktalanul jelentenie kell a szállító felé. A kifogások figyelembevételére csak akkor kerül sor, ha azokról legkésőbb az áru átvételétől számított egy munkanapon belül írásos és fényképes értesítést kaptunk. Az általunk jogosank ítélt kifogások esetén szabadon dönthetünk, hogy az áruért, amit részünkre díjtalanul kell visszaküldeni, ingyenes egyenértékű szállítást teljesítünk, vagy a számla összegét jóváírjuk és a szerződéstől elállunk. Szerződés szerint ki van zárva minden további követelés, úgy mint károk, munkadíjak, fuvardíjak, késedelmi kötbérek és hasonlók miatti juttatások. Szintén kizárt, hogy a megrendelő az áru kifogásolása miatt a szerződéstől visszalépjen. Hibás részszállítás esetén, az adott jogokat nem lehet a fennmaradó mennyiségre vonatkozóan érvényesíteni. Visszaküldések kizárólag előzetes írásos  beleegyezésünket követően kerülnek elfogadásra.
4.3 Amennyiben a megrendelő elmulasztja megtenni a fentieknek megfelelő bejelentést, úgy az áru és ezáltal a teljesítés elfogadottnak tekintendő, kivéve, ha olyan hibáról van szó, amely a vizsgálatkor nem volt felismerhető. Egyéb esetekben a kereskedelmi ügyletekre vonatkozó paragrafusok érvényesek.
4.4 A követelések saját mérlegelésünk szerint a hibák kijavítására, vagy hibátlan áru szállítására (utólagos teljesítés) korlátozódnak. Amennyiben az utólagos teljesítés meghiúsul, a megrendelő választhatja azt, hogy az ár csökkentését vagy a szerződéstől történő elállást kéri.
4.5 Megrendelő további követelései – különösen a hibákból adódó következménykárokkal kapcsolatos követelések – alapvetően kizártak. Ez nem vonatkozik szándékosság, súlyos hanyagság vagy a szállító lényeges szerződéses kötelezettségeinek megszegése, valamint az élet, testi épség és egészség megsértése esetén. Ez nem érinti a megrendelő jogát a szerződéstől való elállásra.


5. Minden szállítási határidővel kapcsolatos adatot legjobb megítélésünk szerint adunk meg, ugyanakkor azok nem jelentenek semmilyen kötelezettséget ránk nézve. Az általunk megadott szállítási határidő túllépése miatti késedelmi kötbérek, vagy kártérítési igények érvényesítése kizárt. A megrendelő nem jogosult arra, hogy a szállítás késedelmes teljesítése miatt elálljon a szerződéstől. Hasonlóképpen részteljesítések késedelme esetén sem lehet érvényesíteni az adott jogokat a fennmaradó részmennyiségekre vonatkozóan. Bármilyen típusú üzemzavar, alapanyag- vagy üzemanyaghiány, tűzkárok, az üzleti tevékenység teljes vagy részleges megszüntetése, a gépjárművek megkésett, vagy nem kielégítő vámkezelése, továbbá valamennyi vis maior esemény, mint mozgósítás, háború, sztrájk, behozatali vagy kiviteli tilalmak feljogosítanak minket arra, hogy vagy a szállítási határidő megfelelő meghosszabbítását kérjük, vagy a szállítási szerződést teljesen, ill. részben megszüntessük.

6. Amennyiben az áruk az átvételi időpont lejártakor nem kerülnek átvételre, úgy jogunkban áll minden lehívásos szállítási megállapodást és megbízást előzetes bejelentés nélkül törölni. Ebben az esetben a megrendelőt nem illeti meg semmilyen velünk szemben támasztott követelés. Megállapodás szerinti részteljesítésekkor, a megrendelőnek a lehívásokat egységes időközönként és mennyiségben oly időben kell megtenni, hogy a szabályszerű gyártás és szállítás ránk eső része határidőn belül teljesíthető legyen. Kifejezett megállapodás nélkül is jogosultak vagyunk minden esetben részszállításra.

7. A felek ettől eltérő megállapodásának hiányában az elszámolás magyar forintban történik. Számláink a megállapodás szerinti határidőn belül – ettől eltérő megállapodás hiányában a számla keltétől számított 30 naptári napon belül – levonás nélkül, átutalással fizetendők ki az általunk megadott bankszámlaszámra, függetlenül az áruk beérkezésétől és a hiánypótlásra való jog sérelme nélkül a vitatott vagy a nem jogerősen megállapított követelések beszámításának kizárása mellett. Minden kifizetést közvetlenül a mi részünkre kell teljesíteni. Képviselőink nem jogosultak inkasszóra. A kifizetésre kitűzött határidő túllépése esetén késedelmi kamatok kerülnek felszámításra, a mindenkori magánbanki kamat értékének megfelelően, beleértve a fedezetlen hitelekre vonatkozó banki jutalékokat is. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igények érvényesítésére is. A megállapodás szerinti szolgáltatásokról a számlát postai levél útján vagy elektronikus módon, e-mailen keresztül küldjük meg.

8. Váltók és csekkek csak kifejezett megállapodás esetén és a beváltás sikerességének kikötése mellett kerülnek elfogadásra. Minden olyan váltóügylettel kapcsolatos költség, valamint egyéb kiadás, amelyek a váltók vagy csekkek kezelésével kapcsolatban számunkra keletkeznek, a megbízót terhelik. Kisebb kereskedelmi helyeken való beváltáskor nem vállalunk felelősséget a váltó vagy csekk időben történő bemutatásáért és a váltó elfogadásának megtagadásáért (óvatolás). A váltók és csekkek csak a beváltást követően tekintendők fizetési teljesítésnek.

9. Az esedékes vételi ár nem pontos kifizetése esetén jogosultak vagyunk arra, hogy mindenféle különleges rendelkezés nélkül valamennyi, a vevővel létrejött szerződéstől elálljunk, és az abból eredő károkat érvényesítsük. A szállításra kész áruk nem megfelelő időben történő átvétele ugyanarra jogosít fel bennünket, mint a nem pontos kifizetés. Amennyiben a vevő vagyoni helyzete a szerződés megkötését követően romlik, vagy a vevőről terhelő információkat kapunk, úgy jogunkban áll a fizetési feltételek módosítása mellett előleget, vagy már teljesített szállítás esetén az azonnali kifizetést kérni. Ez abban az esetben is fennáll, ha váltót vagy csekket adnak, attól függetlenül, hogy a vagyoni helyzettel kapcsolatos adatok, vagy a terhelő információk a vevőre vagy a váltókötelezettre vonatkoznak. Annak eldöntése, hogy az információ terhelő-e, egyedül a mi hatáskörünkbe tartozik. Amennyiben több folyamatban lévő váltó vagy csekk közül egyet nem lehet beváltani, úgy jogosultak vagyunk a teljes fennmaradó összeg készpénzben történő azonnali kifizetését kérni saját tulajdonunk, részünkre ingyenes visszaküldésének fenntartása mellett. Jelen bekezdésben foglalt valamennyi esetben megillet bennünket továbbá a jog, hogy minden, az adott vevővel kötött szerződéstől visszalépjünk, és az ebből eredően keletkezett károkat érvényesítsük.

10. A vevő nem jogosult arra, hogy követeléseinkkel szemben bármilyen ellenkövetelést számítson be, vagy ezek esetén valamely követelésével kapcsolatban zálogjogot érvényesítsen. A vevő arra sem jogosult, hogy az általunk kötött szerződésekből eredő jogait írásbeli jóváhagyásunk nélkül harmadik félre átruházza.

11. Az áru, az üzleti kapcsolatból származó valamennyi követelés teljes körű kiegyenlítéséig a mi tulajdonunk marad. A vevő jogosult az árut, melyen az eladó a tulajdonjogát fenntartotta, rendes üzletmenetében tovább használni, ameddig nem áll fenn hátralék a részéről. Nem engedélyezett semmilyen további rendelkezés, mint pl. elzálogosítás, biztosíték átruházása, vagy eladás a fizetésképtelenség megállapítását követően. Azon áruk elzálogosítását, melyeken az eladó a tulajdonjogát fenntartotta, haladéktalanul be kell jelenteni részükre az elzálogosításról szóló jegyzőkönyv (másolatának) mellékelésével. Amennyiben a vevő hitelre áruba bocsátja az árut, melyen az eladó a tulajdonjogát fenntartotta, úgy az ebből eredő vételár a követelések keletkezésétől számítva úgy tekintendők, hogy azok részünkre átengedésre kerültek. A vevő mindaddig jogosult a követeléseket behajtani, amíg vagyoni helyzetének romlása miatt ezt mi meg nem tiltjuk. Ebben az esetben az adósnak kérésre minden egyes követelésről egy lemondási nyilatkozatot kell benyújtania két példányban. Amennyiben egy harmadik fél megszerzi azon árut, melyen az eladó a tulajdonjogát fenntartotta a vevőnek utalnia kell arra, hogy az a mi tulajdonunkat képezi, és haladéktalanul tájékoztatnia kell bennünket. Ennek költségeit és az ebből fakadó károkat a vevő viseli. A vevő szerződésszegő magatartása esetén – különösképp fizetési késedelem vagy a vagyoni helyzet romlása esetén – jogosultak vagyunk az árut, melyen az eladó a tulajdonjogát fenntartotta, a vevő költségén visszavenni, vagy adott esetben a vevő kiadási jogainak átruházását kérni harmadik féllel szemben. Azon áru általunk történő visszavétele valamint elzálogosítása, melyen az eladó a tulajdonjogát fenntartotta – amennyiben nem tartós bérleti szerződés alkalmazandó –, nem minősül a szerződéstől való elállásnak.

12. Jelen üzleti feltételek és a köztünk és a vevő között fennálló valamennyi jogviszony esetén a Magyar Köztársaság joga az irányadó. Amennyiben jogszabály lehetővé teszi, az eladó telephelye szerinti joghatóság illetékes minden, a szerződéses jogviszonyból közvetlen vagy közvetett módon eredő jogvita esetén, még abban az esetben is, mikor az eladás és szállítás a rendeltetési helyre ingyenesen történik. Ebben az esetben a fuvar a vevő részére történő előlegezésnek tekintendő. Nézeteltérés esetén fenntartjuk a jogot arra, hogy az EU-n belüli másik helyszín joghatóságát jelöljük ki. Ebben az esetben a mindenkori EU tagállamban érvényes jog az irányadó. Minden esetben az árú, a vevő részére történő előlegezésnek tekintendő.

13. REACH megfelelőség és információs kötelezettségek
13.1 A beszállító vállalja, hogy a projekt h2o hungária Kft. részére szállított áruk, a csomagolásokat is beleértve, megfelelnek az 1907/2006/EK számú bizottsági (REACH) rendelet előírásainak. Ez mindenekelőtt azt biztosítja, hogy a szállított termékek, készítmények és azok csomagolásai nem tartalmaznak semmilyen, az aktuális jelöltlistában a rendelet 53. cikk 1. bek. szerint megadott anyagot 0,1 tömegszázalékot (anyagok) meghaladó koncentrációban (SVHC anyagok  – különös aggodalomra okot adó anyagok). A beszállító köteles, valamennyi a projekt h2o hungária Kft. részére szállított anyagot saját maga, vagy beszállítói által (előzetesen) nyilvántartásba vetetni, amennyiben azok érintik a REACH szerinti regisztrációs kötelezettségeket. Amennyiben a beszállító a REACH rendelet értelmében maga nem köteles nyilvántartásba vételre, úgy köteleznie kell beszállítóit a REACH szerinti kötelezettségek betartására. A beszállító, vagy annak beszállítója által a szállított árukkal kapcsolatban végzett regisztrálást, kérésre a projekt h2o hungária Kft. részére írásban igazolni kell.
13.2 A beszállító biztosítja, hogy amennyiben az általa szállított termékek/készítmények vagy azok csomagolása a REACH hatálya alá tartozó anyagokat tartalmaznak, azok a REACH-nak megfelelően nyilvántartásba vételre kerültek. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy valamennyi, a rendeletben meghatározott információt és dokumentációt (különösen a REACH rendelet  31. és azt követő cikkei szerint) a REACH-ben meghatározott határidőn belül megküld projekt h2o hungária Kft. részére, ill. saját beszállítói információit haladéktalanul továbbítja projekt h2o hungária Kft. részére.
13.3 Amennyiben a projekt h2o hungária Kft-t a REACH előírások megsértése miatt – amely  a beszállító valamely árujára vezethető vissza – a vevők, versenytársak vagy a hatóság megkeresik, úgy a projekt h2o hungária Kft. jogosult arra, hogy a beszállítótól az ebből fakadó követelések alól felmentését, valamint a nem rendelkezésre álló REACH megfelelőség miatt keletkezett károk megtérítését követelje.
13.4 A fent nevezett kötelezettségek ugyanúgy vonatkoznak (regisztrálási kötelezettségek kivételével) abban az esetben is, ha a beszállító székhelye nem EU tagországban van. Különös tekintettel arról kell a projekt h2o hungária Kft-t tájékoztatnia, ha a a szállított termékekben, készítményekben és azok csomagolásaiban egy SVHC anyag  0,1%-nál nagyobb koncentrációban van jelen, vagy a REACH hatálya alá tartozó anyagok normál és előrelátható alkalmazás esetén a környezetbe juthatnak.

14. Amennyiben a fentiektől eltérő megállapodás nem születik, úgy a szállító és annak a teljesítésnél és az ügyellátásnál igénybe vett képviselői felelnek a megrendelő azon kártérítési követeléseiért, melyek a teljesítést akadályozó vétkes magatartásából származó szerződésszegésből, a szerződéses tárgyalásokkor meghatározott kötelezettségek megsértéséből, valamint jogellenes károkozásból erednek. A személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségvállalás jogszabályokban meghatározottak szerint történik. Dologi károkért való felelősségvállalás káreseményenként 250.000 HUF, és összességében 500.000 HUF összegre korlátozódik. Vagyoni károkért való felelősségvállalás kizárt. A felelősségkorlátozás és a felelősség kizárása nem alkalmazhatóak, amennyiben magánhasználatú tárgyakban bekövetkezett károk esetén a termékfelelősségről szóló törvény értelmében, vagy szándékosság, durva hanyagság vagy jelentős szerződéses kötelezettségek megszegése esetén, illetve biztosított tulajdonságok hiánya esetén a szerződésre jellemző, előrelátható károkra felelősségbiztosítás van érvényben.

15. Ezen általános szerződési feltételek bármikor hozzáférhetők a nyilvánosság számára www.projekth2o.com honlapunkon. A rendelés leadásával a megrendelő megerősíti, hogy ezen általános szerződési feltételeket elolvasta, tudomásul vette és elfogadta. Az egy alkalommal átadott általános szerződési feltételek minden további ügyletre is vonatkoznak. Amennyiben az általános szerződési feltételek, vagy egyéb megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, vagy érvénytelenné válik, úgy az nem befolyásolja a többi rendelkezés hatályosságát. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezést egy olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely végrehajtható módon a lehető leginkább megfelel a hatálytalan rendelkezés gazdasági és/vagy jogi céljának.

16. Beszerzési és beszállítói feltételek

16.1. Ár

A megállapodás szerinti ár a projekt h2o hungária kft, továbbiakban Megrendelő és a Beszállító által megkötött, az adott termék(ek) legyártására illetve illetve beszerzésére, szállítására vonatkozó szerződés hiánytalan teljesítése esetén érvényes. Az ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Beszállító oldalán felmerült összes költséget. Az árat a Beszállító a teljesítési feladat teljes ismeretében, a szükséges információk beszerzésével határozta meg. A szerződés létrejöttét követően, a díj módosítására, többletköltségek érvényesítésére Beszállító nem jogosult, kivéve a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunkák ellenértékét. A szerződésben meghatározott, leszállított termék(ek) árának megfizetése nem jelenti az adott termék Megrendelő általi elfogadását. Bármely fizetés / átutalás a Megrendelő mindazon jogai fenntartásával történik, melyek a Beszállító hibás teljesítésével (ideértve korlátozás nélkül a termék Megrendelő által nem ismert rejtett hibáját), vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak.

16.2. Hatósági és törvényi előírások

Beszállító kötelezettséget vállal azért, hogy a vállalása teljesítése során valamennyi hatósági és törvényi előírást maradéktalanul betart és érvényesít, és kijelenti, hogy mindezek érvényesítésével kapcsolatos valamennyi költség elszámolása a vállalási ár keretein belül megtörtént. Ezen felül a Beszállító szavatolja, hogy minden vonatkozó – így különösen a környezetvédelemmel, csomagolással,

árumegjelöléssel, termékfelelősséggel és minőséggel kapcsolatos – előírást, szabványt, műszaki szabályt, stb. betart. A károk, illetve költségek, melyek ezen előírások be nem tartásából keletkeznek, teljes mértékben Beszállítót terhelik. A szerződés teljesítéseként a Megrendelőnek átadott termék minőségét, a Magyarországon hatályos jogszabályi előírásoknak, szabványoknak való megfelelést. Beszállítónak műbizonylatokkal és mérési jegyzőkönyvekkel bizonylatoltan igazolnia kell.

16.3. Beszállító kötelezettségei

Beszállító a Szállítási szerződésben meghatározott műszaki előírásoknak, a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak, valamint a termékre érvényes szabvány- és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő, műbizonylatokkal és mérési jegyzőkönyvekkel igazoltmegfelelő teljesítést vállal a szállítási határidőre, hiba- és hiánymentesen. Nem megfelelő minőségű termék szállítása esetén a Beszállító a Megrendelő felszólítására köteles a terméket saját költségén haladéktalanul javítani, vagy új termékre cserélni. A Beszállító a javítást vagy a cserét úgy köteles elvégezni, hogy határidő módosítás ne váljék szükségessé. A Beszállító által végzett javításból, vagy kicserélésből eredő esetleges Megrendelői késedelemért a Megrendelőt ért valamennyi kárt, valamint a Megrendelő által végzett javítás költségét a Megrendelő jogosult a Beszállítóra hárítani. Beszállító köteles a szállított termékek szerződésben meghatározott mérési jegyzőkönyveit valamint a felhasznált anyagokműbizonylatait a Megrendelő részére átadni. Ezek hiányában a végszámlát a Megrendelő nem fogadja be. Beszállító köteles a Megrendelő helyett helytállni minden olyan kárral, igénnyel, veszteséggel, költséggel szemben, mely valamely személy halálához vagy sérüléséhez, valamely vagyontárgy károsodásához, vagy bármilyen olyan kárhoz vagy veszteséghez kapcsolódik, mely részben, vagy egészben bizonyíthatóan a Beszállító által gyártott termék hibájából fakad. A Beszállító köteles gondoskodni olyan biztosításról, mely megfelelően mentesíti Megrendelőt a fenti károkkal, igényekkel, veszteségekkel, költségekkel szemben, és köteles ezen biztosítás meglétét a Megrendelő kérésére bármikor igazolni. Beszállító köteles a szerződésben és a szabványokban előírt és a törvényes előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit írásban átadja Megrendelő részére. Beszállító köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására. Megrendelő jogosult az ennek elmulasztásából adódó kárának érvényesítésére. Abban az esetben, ha a termékhez részben vagy egészben a Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, az anyag átadás átvételét követően – melyet a Megrendelő és a Beszállító kötelesek dokumentálni – a Beszállító az átvett anyagért felelősséggel tartozik (kárveszélyviselés, valamint a keletkezett hulladékok – különösen a veszélyes hulladékok – jogilag rendezett, bizonylatolt elszállíttatása). Ezek elmulasztásából eredő mindennemű kár, büntetés, költség a Beszállítót terheli. A Beszállító a Megrendelőtől átvett anyaggal kapcsolatban annak átadás-átvétele után 2 munkanapon belül jogosult írásban mennyiségi és minőségi kifogást tenni. A szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali felmondására.

16.4. Átadás – Átvétel

Megrendelő és Beszállító szerződéskötéskor egyeztet, hogy milyen minőség-ellenőrzés és bizonylatolás szükséges Beszállító részéről a termékre vonatkozóan. Amennyiben a termék átvétele a Beszállító hibájából meghiúsul a Megrendelő így szükségessé váló ismételt ellenőrzés költsége az alvállalkozó számlájából levonásra kerül. Az ismételt ellenőrzés 25.000,- Ft/óra ellenőrzési díjjal, kerül elszámolásra. A megrendelőnek jogában áll, hogy elutasítson és visszaküldjön bármilyen terméket, amely átvételekor megállapíthatóan hibás alapanyagot vagy kivitelezési hibákat tartalmaz, vagy nem felel meg a Megrendelő által adott megrendelésnek, a dokumentációknak, specifikációknak, általános utasításoknak vagy mintáknak. A megrendelőnek jogában áll, hogy szúrópróbaszerűen vagy a teljes szállítmányon vizsgálatot végezzen. Mindazon készletek amelyek nem felelnek meg a mintavételes ellenőrzésnek 100%-os ellenőrzésre kerülnek, melyek költségeit a Beszállító állja. Megrendelőnek jogában áll, hogy amennyiben ezen vizsgálatok eredményeképpen megállapítást nyer a leszállított termékek (akár részbeni) hibás volta, visszaküldje akár a teljes mennyiséget átvizsgálásra és javításra a Beszállítónak a Beszállító költségén. A végátvételről készült mérési jegyzőkönyv másolatát a Beszállító köteles a szállító levél mellé csatolni és a megfelelőnek minősített jól láthatóan megjelölt terméket ezzel együtt beszállítani. A végátvétel nem mentesíti a gyártót a gyártói felelősség alól, azaz a későbbiek során kiderülő rejtett vagy az átvétel során nem észlelt hibákból eredő reklamációk alól. A termékből megrendelt teljes mennyiség átvétele egyszerre történik a Megrendelő részéről kivéve, ha az egyeztetett és közösen elfogadott ütemtervben a felek megállapodtak. A fenti rendelkezést a részteljesítésre is értelemszerűen alkalmazni kell. A Megrendelő csak azokat a termékeket köteles átvenni, amelyeket a Beszállító a fenti feltételeknek megfelelően teljes egészében, vagy az ütemterv szerinti ütemezéssel felajánlotta. Megrendelőnek joga van a hiányok megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőket megjelölni. A póthatáridő kitűzése azonban nemmentesíti a Beszállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbérfizetési kötelezettségeitől. Megrendelő a leszállított termék esetén dönthet úgy is, hogy saját érdekei védelme miatt minőség-vagy mennyiségi hiányosságokat saját hatáskörben rendezi. A Megrendelő ezen döntését Beszállító köteles elfogadni, annak költség-vonzataival együtt. Amennyiben az átadás-átvétel során, vagy a termék Megrendelőnél történő tovább feldolgozási folyamatában a termék minőségében a Megrendelő olyan súlyos eltéréseket talál az elvárt teljesítéshez viszonyítva (akár minőségi, akár mennyiségi), amelyek kijavítására, kiküszöbölésére szakmai oldalról a Beszállító részéről nem lát garanciát, akkor Megrendelő élhet saját érdekei védelme miatt ezen szerződés megszüntetésének jogával is, és annak összes költségét és következményét a Beszállítóra háríthatja, amelyért a Beszállító jelen szerződés aláírásával helytállást vállal. Az átadás-átvétel helye: a szerződés szerint megjelölt hely. Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, a termék tulajdonjoga a Megrendelőre akkor száll át, ha a termék ára kifizetésre került a Beszállító részére. A termék legyártása vagy beszerzése és átadása (leszállítása) közötti időben a termék védelméről a Beszállítónak kell gondoskodnia. A terméket úgy kell csomagolni és védeni, hogy azok a szállításra alkalmas és védett állapotban legyenek. Ezek a költségek a Beszállítót terhelik, ugyanúgy, mint a nem teljesítésből adódó többletköltségek.

16. 5. Pénzügyi elszámolás

A számlázás(ok) ütemezését a szerződésben kell rögzíteni. Amennyiben a Szerződő Felek a szerződésben a számlázások ütemezésében (műszaki tartalom, összeg, időpont) nem állapodnak meg, úgy ebben az esetben azt a Megrendelő úgy tekinti, hogy a Beszállító az átadás – átvétel eredményes megvalósulását követően egyetlen számla (végszámla) benyújtására jogosult, és a számlát ennek megfelelően fogadja be. Folyamatos beszállítású termékek számlázása csak 2 hét vagy hosszabb időtartamonként történhet. A számlához csatolni kell: a Megrendelő által aláírt szállítóleveleket. A fizetési határidők számítását a Megrendelő a számlák számlaellenőrzésre való beérkezési időpontjától kezdi, és azok csak akkor érvényesek, amennyiben a Vállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen van kitöltve, az illetékes ellátási vezető vagy termelési vezető igazolását tartalmazza, a Megrendelői szerződésszámra hivatkozik, a számla részletezése megegyezik a Megrendelő igénye szerinti részletezéssel. A fenti feltételek hiánya esetén a Megrendelő a számlát nem fogadja be, és azt teljesítés nélkül visszairányítja a Beszállítóhoz. Általános esetben a számlák fizetése a számla befogadását követő 30. nap. Beszállítói igény esetén 8 napra 2%-os, 15 napra 1%-os skontóval történik a fizetés. Amennyiben a Megrendelő a fenti fizetési határidőket elmulasztja, úgy a Beszállító késedelmi kamat követelésére jogosult. A késedelmi kamat éves mértéke a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat. A Beszállító a skontóval kapcsolatos igényét minden esetben a számla benyújtásával egyidejűleg köteles jelezni. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy a skontó igénye a későbbikben nem érvényesíthető.

A számla benyújtásának helye: (postán, vagy a Beszállító által személyesen):

projekt h2o hungária kft

2071 Páty

Várhegyi utca 18

(adószám.: 14989210-2-43)

(A vevői adatoknál a szerződésben rögzített megrendelői adatokat kell rögzíteni.)

Szerződésszerű fizetési határnapnak (teljesítési időpontnak) az a nap minősül, amely napon a számla összegét a Megrendelő bankszámlájáról leemelik (megterhelés napja). Megrendelőnek jogában áll a Beszállítóval szemben bármilyen címen fennálló esedékes követelését a Beszállítóval szemben bármely címen fennálló tartozásába beszámítani. Ezt Beszállító a Megrendelő által elküldött megrendelés visszaigazolásával elfogadja. Helytelen, fentieknek nem megfelelően kiállított számla késedelmes teljesítésére való hivatkozással Beszállító késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

16.6. Garancia, jótállás, szavatosság.

A Beszállítót jótállási (garanciális) és szavatossági kötelezettség terheli az általa szállított termékek vonatkozásában azért, hogy a termékben a teljesítéskor megvannak a szabványokban, törvényekben és a szállítási szerződésben meghatározott tulajdonságok, vagyis megfelel annak a célnak, amelyre gyártották, ideértve azon speciális célokat is, amelyekről a Beszállító tudomást szerzett, vagy amelyekről tudnia kellett. A szavatossági idő a Szerződő Felek megállapodása szerint 2 év, ha azonban a termék használhatóságának (kötelező alkalmasságának) legkisebb időtartamát jogszabály, hatósági előírás, szabvány vagy műszaki előírás határozza meg, és ez az idő 2 évnél hosszabb, a szavatossági igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. A Beszállító köteles a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül, a javítást vagy kicserélést megkezdeni, és a megtett intézkedésekről Megrendelőt tájékoztatni. Amennyiben a Beszállító a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult árcsökkentést alkalmazni, és a hiba kijavítását a Beszállító költségére elvégezni vagy elvégeztetni, illetve a szerződéstől elállni. Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárait a Beszállítóval szemben érvényesítheti. Az érvényesítés úgy történik, hogy a javítási költséget a kötbérrel növelten Beszállító felé kiszámlázza, vagy Beszállító követeléséből – beszámítást alkalmazva – visszatartja. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak érvényesítését.

16.7. Fuvarozás

Ha a termék átadás-átvétele a Beszállító telephelyén történik, úgy a fuvarozással kapcsolatos költségeket és a fuvarozás közbeni kárveszélyt a Megrendelő, vagy a fuvarozást végző viseli. Ha a termék átadás-átvétele a Megrendelő telephelyén történik úgy a fuvarozással kapcsolatos költségeket és a fuvarozás közbeni kárveszélyt a Beszállító vagy a fuvarozást végző viseli. A fuvarozást a hatályban levő magyarországi jogszabályok alapján kell végezni. A termékek feletti rendelkezési jog és azok tulajdonjoga a Megrendelőre a teljesítési helyként megjelölt szállítási célállomáson, a termék teljes fel vagy kirakodását követően, az átadás átvétellel egyidejűleg száll át. Ha a termék átadása ütemezve, szakaszosan történik, a termék feletti rendelkezési és tulajdonjog minden egyes szállítási ütemre vonatkoztatva az ugyanezen pontban foglaltaknak megfelelően száll át. A Megrendelő által biztosított alapanyagok és félkésztermékek szállítását a Beszállítónak valamint a késztermékek Beszállítótól a Megrendelőig történő szállítását amennyiben az határidőn belül és a szerződésben rögzített mennyiségekkel történik a Megrendelő végzi saját vagy bérelt fuvareszközzel. Határidőn túli vagy a szerződésben rögzítettől kisebb részmennyiségek szállításának költségét a Megrendelő kiszámlázza a Beszállító felé. A Beszállító kötelezettsége a Megrendelő szállítási kapacitásának szűkösségének esetére annak azonnali kiváltása, saját vagy bérelt fuvareszközzel, kiszámlázva a fuvarköltséget a Megrendelő felé.

16.8. Kötbér, késedelem.

A Beszállító az olyan okból eredő késedelmes teljesítés esetére, amelyért felelős, késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke 1% és ennek felső határa a vállalkozói díj 20 százaléka. A kötbér összege a rész- illetve végszámlából kerül levonásra (ezek összegébe kerül beszámításra). A részteljesítési határidők is kötbérterhesek. Amennyiben a Beszállítónak felróható késedelem a közösen megállapított ütemtervhez képest eléri a 7 naptári napot, és Beszállító a Megrendelő Írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést Beszállító hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és Megrendelő – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződést felmondani. Megrendelő ebben az esetben jogosult a mással elvégeztetett beszállítás vagy a saját gyártás illetve beszerzés ellenértékét, valamint többlet-költségei fedezetéül ezen összeg 10%-át kitevő átalánykártérítést a Beszállítóra hárítani oly módon, hogy azt a Beszállító felé kiszámlázza, vagy a Beszállító esedékes követeléséből – beszámítást alkalmazva – visszatartja. A Megrendelő elállási, felmondási jogát alkalmazhatja arra az esetre is, amennyiben a Beszállítóval szemben csőd- vagy felszámolási

eljárás indul, vagy Beszállító társaságán belül a tulajdonosi szerkezet változása, vagy más olyan – Beszállítónak felróható – körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza, vagy meghiúsítja, vagy e körülmények folytán a szerződés teljesítése a Megrendelő gazdasági érdekeit sértené. Ezen esetekben a Beszállító a fent megnevezett költségek és kártérítés megfizetésére köteles. Részteljesítési határidők kötbére a véghatáridő szerződésszerű teljesítése esetén sem követelhető vissza. Megrendelő a szerződésben foglalt kötbért meghaladó igazolt kárát is jogosult érvényesíteni a Beszállítóval szemben. A szerződésben rögzített Megrendelői anyagbiztosítási határidő be nem tartása esetén a Beszállító teljesítési ill. kötbér számítási határideje ugyanannyi munkanappal tolódik mint az anyagbiztosítás csúszása.

16.9. Egyéb feltételek

Jelen szerződéses feltételek a Beszállító szállítási szerződésben tett elfogadó nyilatkozatával és vagy a Megrendelő megrendelésének visszaigazolásával  válnak a szállítási szerződés részévé. A jelen szerződéses feltételeket csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással – egy esetleges alapszerződés alakiságainak megtartásával – lehet érvényesen módosítani, illetve kiegészíteni. A szerződéshez kapcsolódó jogszabályok: a szerződés itt nem érintett pontjaiban a Ptk., és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok előírásai az irányadóak. A vitás kérdéseket a Szerződő Felek békés úton rendezik. Szerződő Felek az esetlegesen felmerülő jogvitás kérdések tekintetében a hatáskörtől függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítésének időszakában dokumentációmódosítást hajtson végre. Ennek szerződéses következményeit a Szerződő Felek közös megegyezéssel állapítják meg. A Beszállító szavatolja a Megrendelőnek, hogy az általa leszállított termékben foglalt minden anyag megfelel a jogszabályoknak, azok nem tiltottak, és meglétük (ahol ez szükséges) világosan feltüntetésre kerül. Megrendelői igény esetén Beszállító igazolja az általa beszerzett anyagok ROHS mentességét. Beszállító a termék előállítása illetve beszerzése során kötelező érvénnyel elfogadja és betartja a Megrendelő által kidolgozott és átadott általános technológiai utasításokban foglaltakat. Beszállító egy eseti gyártás megkezdésekor köteles ellenőrizni a Megrendelő által a reprodukálható gyártáshoz beadott gyártáseszközök (készülékek) és ellenőrzött Eszközök megfelelőségét. A gyártás végeztével ezen eszközök visszaszállítása a Megrendelő telephelyére csak gyártásra maradéktalanul kész, állagvédett állapotban történhet. A beszállító köteles ezen eszközök folyamatos, napi karbantartását elvégezni, az aktív alkatrészeket feljavítani, cserélni és azok állagát megóvni saját költségére. A Megrendelő által kibocsájtott megrendeléseket a Beszállító 48 órán belül köteles írásban visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg a megrendelés kötelező érvényűvé válik a 48 órát követően a Beszállító számára. A Beszállítónak visszatérő termék esetén Áremelési szándékát, a tervezett életbeléptetés előtt minimum két hónappal írásban („nyitott könyv” elv) alapján közölnie kell a Megrendelővel.

16.10. Szerződés felfüggesztése

A Megrendelő jogosult a szerződés felfüggesztésére, amennyiben az ő megrendelője felfüggeszti vállalkozási szerződését. Ilyen esetben Megrendelő köteles a Beszállítót írásban haladéktalanul tájékoztatni. Szerződő Felek az adott helyzet ismeretében egyeztetik álláspontjaikat.

16.11. Felmondás

A Megrendelő a jogszabályban és jelen feltételekben rögzítetteken túlmenően akkor is jogosult a beszállítói szerződés felmondására, ha az üzemelés, bármely okból (ide tartozik a vis-major esete is) több mint két hétre leáll. A Megrendelő akkor is jogosult a szerződés felmondására, ha a Beszállító a szerződést megszegte, vagy a Megrendelő részéről jelentős minőségi kifogás merült fel, és a Szerződő Felek ennek megoldásában nem tudtak megállapodni.

16.12. Titoktartás

A Beszállító köteles a Megrendelőtől kapott minden dokumentumot, írásbeli és más üzleti információt üzleti titokként kezelni és mindent megtenni annak megakadályozására, hogy azokba harmadik személy betekintsen, vagy arról tudomást szerezzen. Beszállító felel azért, hogy a munkavállalói és esetleges külső vállalkozói a titoktartási kötelezettségeknek eleget tegyenek. Ezen pont be nem tartásáról származó összes kárt a Beszállító köteles megtéríteni a Megrendelőnek. A Beszállító a vállalja, hogy a Megrendelő által ajánlatkérésre kiküldött felkérés kapcsán nem kezd közvetlen tárgyalásba és alkuba, és nem ad ajánlatot a Megrendelő  megrendelőinek sem közvetlenül, sem közvetve – harmadik személy(ek)en keresztül-,  nem szállít/értékesít a Megrendelő vevőinek olyan termékeket, amelyek azonosak a Beszállító a Megrendelőnek szállított Termékekkel, a Felek között a tárgyalások eredményeképpen létrejött szerződéses jogviszony alapján történt utolsó szállítás (teljesítés) időpontjától számított 3 (három) évig, de legalább a jelen megállapodás aláírását követő 5 (öt) évig, a két időpont közül a későbbi az irányadó. Amennyiben a Kötelezett jelen titoktartási megállapodásban nevesített kötelezettségeit megszegné, akár a titoktartási kötelezettsége, akár az előző bekezdésben meghatározott, a Megrendelő vevőire vonatkozóan vállalt tilalom vonatkozásában, az súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyért a Beszállító Kötbér fizetésére kötelezi magát a Megrendelő részére, amelynek összege esetenként 3.500.000,- Ft, azaz hárommillióötszázezer forint. A Megrendelő a Kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárigényét is.

16.13. Beszállítói nyilatkozat A Beszállító kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység folytatására jogosult, ő maga és munkavállalói, megbízottai rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, esetlegesen jogszabályban megkövetelt vizsgával, külön engedéllyel. A Beszállító nyomatékosan kijelenti, hogy kielégítően rendelkezik a megrendelésre vonatkozó adatokkal, tisztában van a szerződés tárgyát képező vállalás követelményével, annak nehézségével és mennyiségével, és a megrendelést mindezek ismeretében fogadta el. A Beszállító információ hiányára hivatkozva többletkövetelésekkel, határidő módosítása iránti igénnyel nem állhat elő. Beszállító a mindenkori megrendelés visszaigazolásával elismeri, hogy a Megrendelő  ezen Általános Szerződési Feltételeit elolvasta, tudomásul vette és elfogadja.